Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wham - Last Christmas - Remix-2002-TuNe
#1
Kod:
ÛÛÛÛÛ
                  ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÛÛÛþþþÛÍÍÍÍÍ»
                  ºÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÛÛþþþþþÛÄÄÄÄ¿º  ÛÛÛÛÛ
                  º³ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»³ÉÍÍÍÍÍÛÛÛþþ°°°þÛÛÍÍ»³ÈÍÛÛþþþÛÛÛÛÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
                  º³º         º³º    ÛÛþþ°°°°°þþÛ  ºÃÄÄÛþþ°þþþþÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿º
      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ³º         ÛÛÛÛ   Ûþþ°°°°°°°þÛÛ º³ÉÛÛþ°°°°°þþÛÍÍÍÍÍÍÍÍ»³º
  ÛÛÛÛÛÛÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´º      ÛÛÛÛþþÛÛ  ÛÛþ°°°°°°°þþÛ º³ºÛþþ°°°°°°þÛ        º³º
  ÛþþþþÛÛÛÍÍÍÍÍÍÍÍ»³º    ÛÛÛþþþþþþÛÛ  Ûþþ°°°°°°°þÛ º³ÛÛþ°°°°°°þþÛ        º³º
  Ûþ°°þþþÛÛÛ      º³º ÛÛÛÛþþ°°°°°þþÛ  ÛÛþ°°°°°°°þÛÛº³Ûþ°°°°°°°þÛÛ        º³º
Ûþþ°°°°þþþÛÛÛÛ   ÛÛÛÛþþþþ°°°°°°°°þÛ   Ûþ°°°°°°°°þÛº³Ûþ°°°°°°þþÛÛÛÛÛÛÛÛ  º³º
Ûþ°°°°°°°°þþþÛÛÛÛÛþþþþ°°°°°°°°°°°þÛÛ  Ûþ°°°°°°°°þÛÛÛþ°°°°°°°þÛÛÛÛþþþþÛÛ º³º
Ûþ°°°°°°°°°°þþþþþþ°°°°°°°°°°°°°°°þþÛ  Ûþ°°°°°°°°°þÛÛþ°°°°°°þþÛÛþþþþþþþÛÛº³º
Ûþ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°þþÛ  Ûþþþþþþ°°°°þÛÛþ°°°°°°þÛÛþþ±±±±±þþÛÛ³º
Ûþ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°þþþÛÛ  ÛÛÛÛÛÛþ°°°°°þÛþ°°°°°°þÛþþ±±±±±±±þþÛÛº
Ûþþþþþ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°þþþÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛþ°°°°°þþþ°°°°°þþÛþ±±±±±±±±±þþÛÛ
ÛÛÛÛÛþþþþ°°°°°°°°°°°°°°°°þþþþÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛþþÛÛÛþ°°°°°°þ°°°°°°þÛþþ±±±þþþþ±±±þþÛÛ
     ÛÛÛÛÛþþþ°°°°°°°°°þþþþþÛÛÛÛÛÛÛÛÛþþþþþþÛÛÛþ°°°°°°°°°°°°þþÛþ±±±±þºÚþþ±±±þþÛ
      º³ºÛÛÛþþ°°°°°°°°þþÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛþþþ±±±±þÛÛÛþ°°°°°°°°°°°°þÛÛþ±±±±þº³Éþ±±±þþÛ
      º³º  ÛÛþ°°°°°°°°°þÛÛþþþþþþÛÛþþ±±±±±þÛÛÛþ°°°°°°°°°°°þþÛþþ±±±±þþþþþ±±±þþÛ
      º³º  Ûþþ°°°°°°°°°þÛÛþ±±±±þÛÛÛþ±±±±±þÛÛÛþ°°°°°°°°°°°þÛÛþþ±±±±±±±±±±±±þþÛ
    Éͼ³ÈÍÍÛþ°°°°°°°°°°°þÛþ±±±±±þþÛþþ±±±±þÛÛÛþ°°°°°°°°°°°þÛÛþþ±±±±±þþþþþþþþþÛ
    ºÚÄÁÄÄÄÛþ°°°°°°°°°°°þÛþ±±±±±±þþþþ±±±þþÛÛÛþ°°°°°°°°°°°þÛÛþþ±±±±±þþþþþþþþÛÛ
    º³ÉÍÍÍÍÛþ°°°°°°°°°°°þÛþþ±±±±±±±±±±±±þÛÛÛÛþ°°°þ°°°°°°°þÛÛþþ±±±±±±þþÛÛÛÛÛÛ
    º³º    Ûþ°°°°°°°°°°°þÛÛþþ±±±±±±±±±±±þÛÛÛþþ°°°þþþ°°°°°þÛÛÛþþ±±±±±±þþþhazeÛÛ
    º³º   ÛÛþ°°°°°°°°°°°þÛÛÛþþþ±±±±±±±±þþÛÛÛþ°°°°°þþþ°°°°þþÛÛÛþþ±±±±±±±þþþþþþÛ
    º³º   Ûþþþþþ°°°°°°°°þþÛÛÛÛþþþ±±±±±þþÛÛþþþ°°°°°þÛþþ°°°°þÛ ÛÛþþþ±±±±±±±±±±þÛ
    º³º   ÛÛÛÛÛÛþþþþþþþþþÛÛ  ÛÛÛþþþþþþþÛ ÛþþþþþþþþþÛÛþþþþþþÛ  ÛÛþþþþ±±±±±±±þÛÛ
    º³º        ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   ÛÛþþþþþþþþþþÛÛ
    º³º                          º³º                     º³º    ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
    º³º       ÉÍÍÍÍÍÍÍÍ»         º³ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ³ÈÍÍÍÍÍÍͼ³º
    º³ÈÍÍÍÍÍÍͼúÚÄÄÄÄ¿úÈÍÍÍÍÍÍÍÍͼÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙº
    ºÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´tuneÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
    ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»úÀÄÄÄÄÙúÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
              ÈÍÍÍÍÍÍÍͼ    ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ»
    º                         [ Release-Info ]                           º
ÉÍËÍÊÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍËÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÊÍËÍ»
³±³                                  ³                                     ³°³
³±³                                  ³                                     ³°³
³±³  Ripper ......... DJ Samuel      ³   Supplier ......... TuNe TeaM      ³°³
³±³  Style .......... Trance         ³   Encoder........... Lame           ³°³
³±³  Songs .......... 01             ³   Release Date ..... nov-18-2002    ³°³
³°³  Source ......... CDDA           ³   Grabber .......... CDnGo          ³±³
³°³  Bitrate/Khz .... 192 / 44,1     ³   Covers  .......... Yes/No         ³±³
³°³  Playtime ....... 06:19 min      ³   Size ............. 8,7 MB         ³±³
³°³                                  ³                                     ³±³
³°³                                  ³                                     ³±³
ÈÍÊÍ» ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÊÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ» ÉÍÊͼ
    Ìͼ                                                                È͹
ÉÍÍÍÊÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÊÍÍÍ»
³                              ÌÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹ                                ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹ Album-Info ÌÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                              ÌÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹ                                ³
ÈÍÍÍËÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄËÍÍͼ
ÉÍËͼ                                                                    ÈÍËÍ»
³±³                                                                        ³°³
³±³      Artist      : Wham                                                ³°³
³±³      Album       : Last Christmas                                      ³°³
³°³      Year        : 2002                                                ³±³
³°³      Label       :                                                     ³±³
³°³      Description :Wham_-_Last_Christmas-Remix-2002-TuNe                ³±³
³°³      URL         : n/a                                                 ³±³
ÈÍÊËÍÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                                  ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÊͼ
   ³         ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄËÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄËÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ         ³
   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹ Track-Info ÌÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³         ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÊÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÊÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         ³
ÉÍËÊÍÄÄÄÄÄÄÄ-Ù                                                  ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÍÊËÍ»
³±³                               Wham - Last Christmas                    ³°³
³±³                                                                        ³°³
³±³            01.Last Christmas (Dirty Harry Club RMX)      [06:19]       ³°³
³±³                                                                        ³°³
³±³                                                                        ³°³
³±³                                                                        ³°³
³°³                                                                        ³±³
³°³                                                          -------       ³±³
³°³                                                           06:19 min    ³±³
³°³                                                             8,7 MB     ³±³
ÈÍÊÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÊͼ

                          _|_|      _|      _|      _|_|
                        _|    _|  _|  _|  _|  _|  _|    _|
                            _|    _|  _|  _|  _|      _|
                          _|      _|  _|  _|  _|    _|
                        _|_|_|_|    _|      _|    _|_|_|_|


ÉÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ»
ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ
                               +-++-++-++-++
                               |T||u||N||e||
                               +-++-++-++-++
ÉÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ»
³                              Greetings For:                                ³
³                                                                            ³
³ ESK.MTC.SQ.POW.IPZ.XDS.UTE.DRUM.TCLUB.TGX.GEM.CHiCNCREAM.USF.1REAL.BMI.2DB ³
³                                                                            ³
ÈÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄļ

Kod:
http://www11.zippyshare.com/v/75885804/file.html

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Pattern Mode - Citybeat (Tune Up! Remix) JOKER 0 89 03-04-2017, 20:04
Ostatni post: JOKER
  VA - Bounce! Christmas Edition Vol. 6 || 9.12.2016 || Mental Madness Restless 1 296 12-02-2016, 16:13
Ostatni post: Scyviper
  Ray_Knox-Sign_Of_Love-Vinyl-2002-SND Restless 0 130 11-29-2016, 12:26
Ostatni post: Restless
  Alpha_Team_ft._Anika-Wheels_2002-CLR032-WEB-2002-JUSTiFY_iNT Restless 0 223 06-07-2016, 09:37
Ostatni post: Restless
  Starsplash-Free-K203-WEB-2002-JUSTiFY_iNT Restless 0 209 06-07-2016, 09:18
Ostatni post: RestlessUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.